Afbeelding

Gemeente Zwolle grijpt in op grondexploitaties

· leestijd 2 minuten Partnerbijdrages

ZWOLLE ? Door de veranderde economische situatie wordt het tempo waarmee bouwplannen worden opgestart en afgemaakt vertraagd, meldt de gemeente Zwolle, die op de nieuwe situatie inspeelt. Met name voor het aanpassen van de grondexploitaties voor Stadshagen heeft ze daarvoor zo'n zestig miljoen euro nodig. Tevens is er volgens de gemeente sprake van vraag naar nieuwe en andere woon- en werkconcepten. De nieuwe manier van werken betekent dat met name in de wijk Stadshagen de komende jaren anders en minder woningen zullen worden gebouwd dan eerder voorzien. In de Zwolse programmering en grondexploitaties zijn vanaf 2009 al diverse malen ingrepen gedaan om in te spelen op de veranderde economische situatie. Grondexploitaties zijn bijgesteld of afgesloten, programmeringen zijn naar beneden bijgesteld.De afgelopen maanden is gekeken naar de lange termijn gevolgen van de economische situatie voor de verschillende programma's op het gebied van wonen en werken. De conclusie uit die onderzoeken is dat de Zwolse prognoses in aantallen en aanpak (nog) onvoldoende tegemoet komen aan de gewijzigde economische en marktomstandigheden. Daarom leggen burgemeester en wethouders nu een voorstel voor een verdere aanpassing van de ontwikkeling aan de gemeenteraad voor.FlexibelVoor alle sectoren stelt het college voor te kiezen voor een nieuwe manier van werken, zodat er ingespeeld kan worden op veranderende marktomstandigheden, een veranderende vraag en opkomende initiatieven. De gemeente wil niet meer werken met langlopende exploitaties met vastgestelde programma's, maar gaat de groei van de stad vormgeven met korter lopende exploitaties, gebaseerd op de actuele marktvraag en initiatieven. De bijstellingen die nu worden voorgesteld hebben - door de eerdere maatregelen - weinig of geen directe financiële effecten in de sectoren kantoren, bedrijventerreinen, leisure en detailhandel. Wel verslechteren de winstverwachtingen.WoningmarktVoor de woningmarkt is de situatie anders. Zowel voor koop- als huurwoningen is er landelijk sprake van stagnatie en onzekerheid. Tot vorig jaar werd - ook landelijk - verwacht dat de woningbouw te maken had met een tijdelijke dip. Daarom zijn daar vooral voor de korte termijn maatregelen getroffen. Inmiddels is de conclusie van de gemeente dat door de Eurocrisis die de kredietcrisis heeft opgevolgd, de nieuwe economische situatie langdurige effecten zal hebben. ?Dat vereist een wezenlijk andere aanpak van de woningmarkt.?De gewijzigde situatie in de woningbouw houdt in dat Zwolle minder snel de woningaantallen realiseert dan eerder gedacht, en dat het soort woningen anders wordt.Voor de komende jaren betekent dat: - In de periode 2013-2017 per jaar 400 woningen worden gebouwd en tussen 2018-2022500 woningen per jaar;- Vijftig procent van deze woningen wordt gerealiseerd in de bestaande stad envijftig procent in groenstedelijke uitbreidingen, waarvan negentig procent in Stadshagen;- Actief de kansen in de markt benutten, bijvoorbeeld via startersleningen en hetinteresseren van institutionele beleggersFinanciën Deze aanpassingen hebben financiële gevolgen. Het college gaat er vanuit hiervoor 60 miljoen euro nodig te hebben. Veranderingen in de economische omstandigheden en de uitwerking van de ingrepen van het kabinet op de woningmarkt, zoals het beleid voor de woningbouwcorporaties, kunnen hier nog invloed op hebben. In de komende maanden werkt het college aan een nadere uitwerking van de plannen en worden de dekkingsmogelijkheden onderzocht. Naar verwachting kan voor een groot deel van dit bedrag financiering gevonden worden in de reserves die er nog zijn, maar de gemeente ontkomt niet aan een verdere bezuiniging. Een eerste inventarisatie wijst uit dat dit kan leiden tot een extra structurele bezuiniging van ongeveer 4 miljoen euro naast de eerder aangekondigde bezuinigingen die voortvloeien uit het regeerakkoord (10 miljoen). VervolgOp maandag 10 en 17 december vormt de Zwolse gemeenteraad zich een mening over de visie op en consequenties van de nieuwe manier van stadsontwikkeling. Op basis van de beraadslagingen werkt de gemeente de komende maanden verder aan deze ingrijpende beleidsontwikkeling en de financiële dekking ervan. Daar zullen ook de (bouw)partners van de gemeente bij betrokken worden.

Afbeelding
Tjarko Evenboer en Jeroen Windmeijer signeren op 8 april hun boek Openbaring bij Boekhandel Westerhof Stadshagen Nieuws Ingezonden 10 uur geleden
Afbeelding
Berkum thuis tegen stroef DHSC Sport 11 uur geleden
Afbeelding
Met Librije Backstage geven Jonnie en Thérèse Boer een kijkje achter de schermen Algemeen 13 uur geleden