Afbeelding
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Commissie stelt dat er meer aandacht nodig is voor stikstof en mogelijke hinder bij dijkversterking Stadsdijken

Algemeen

ZWOLLE - Een deel van de milieueffecten van de dijkversterking Stadsdijken Zwolle is nog niet in beeld. Zo is in het milieueffectrapport meer inzicht nodig in stikstof, archeologie en mogelijke hinder voor omwonenden, voorzieningen en bedrijven. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Overijssel had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de Stadsdijken van Zwolle versterken. De dijken lopen langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water, langs een bedrijventerrein, woonwijken, groen recreatiegebied en een beschermd natuurgebied. Het traject is ongeveer 7,5 kilometer lang. Voordat Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besluiten over de goedkeuring van de dijkversterking zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Damwanden

Over het algemeen zijn de milieueffecten goed in beeld, volgens de commissie. “Zo is er veel aandacht voor duurzaamheid en de effecten op het landschap, die beperkt zijn. Tegelijkertijd ontbreekt inzicht in trilling- en geluidhinder door het aanbrengen van nieuwe damwanden, de effecten van stikstof op beschermde natuurgebieden en archeologische waarden in de ondergrond. Ook is meer onderbouwing nodig van de manier waarop de dijk wordt versterkt.”

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport daarna voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het projectplan waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.

Afbeelding
Met een Kerstboom op de Grote Markt en lichtbeeldentour is Zwolle klaar voor de Kerst Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Ossenmarktsteeg in een nieuw licht met lichtkunstproject 'Tussendoortje' Algemeen gisteren
Afbeelding
Leerlingen van Thorbecke treden op met zelfgemaakte gitaren Nieuws Ingezonden 7 dec., 15:16