Afbeelding
Foto: foto Bas Wilberink

Nog onduidelijk wat effecten op natuur betekenen voor plaatsing windturbines in Overijssel

Algemeen

ZWOLLE - Provincie Overijssel heeft onderzocht waar in de provincie ruimte is voor windturbines en wat hiervan de effecten zijn op de omgeving. Nog onduidelijk is welke invloed de effecten op beschermde natuur hebben op de plaatsingsmogelijkheden van windturbines in de provincie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het omgevingsrapport (OER).

Provincie Overijssel had de Commissie gevraagd dit rapport te beoordelen. Provincie Overijssel wil in het kader van de energie-opgave voor 2030 vier voorkeursgebieden aanwijzen voor het opwekken van windenergie. Ook buiten deze voorkeursgebieden zijn verschillende locaties voor windenergie in beeld. Afhankelijk van de locatie en het gekozen turbinetype, zoekt de provincie plek voor 60 tot 135 windturbines. 

Hoewel het OER veel goede informatie bevat, is nog onduidelijk wat de effecten van windturbines op weidevogelgebieden en Natuurnetwerk Nederland betekenen voor de plaatsingsmogelijkheden. De Commissie adviseert om te verkennen of het mogelijk is om de energie-opgave te halen als deze beschermde natuurgebieden en andere gebieden met grote risico’s voor de natuur worden vermeden. Ook buiten de beschermde gebieden zijn namelijk effecten op bijvoorbeeld vogels te verwachten. 

Naast het verduidelijken van de effecten op natuur, vraagt de Commissie om te onderbouwen hoe de provincie de verdeling van de energie-opgave over de provincie heeft bepaald. Ten slotte vraagt ze aan te geven welke hinder omwonenden ondervinden als windturbines op respectievelijk 1.000 of 2.000 meter afstand tot woningen staan. De Commissie adviseert om het OER op deze drie punten aan te vullen voordat de provincie over het Provinciaal Programma Energie en de wijziging van de Om-gevingsverordening besluit.

Gerard Meijeringh