Afbeelding
Foto Pim Brinkman

College legt visie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ voor

· leestijd 3 minuten Algemeen

ZWOLLE - Het college van burgemeester en wethouders heeft haar Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ voorgelegd aan de gemeenteraad. Een Omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee een gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen.

‘We houden van Zwolle, de stad en het buitengebied.’ Die conclusie trekt het college na de Tour de Zwolle, 122 zienswijzen en alle gesprekken met Zwollenaren over de Omgevingsvisie. Op basis van alle inbreng is volgens haar de visie op het ontwerp aangepast en aangevuld. Meer aandacht voor de kwaliteit van leven is één van de grote, belangrijke punten die het college uit de gesprekken met de stad meeneemt in de Omgevingsvisie.

Toekomst

De Tour de Zwolle was een serie van online webinars over de verschillende gebieden in Zwolle en online themabijeenkomsten over bijvoorbeeld spelen, buitengeluk en hoogbouw. Daarnaast zegt het college veel (persoonlijke) gesprekken te hebben gevoerd over de Omgevingsvisie. “Het leverde wederzijds begrip op én veel suggesties en voorstellen voor aanpassing van de Omgevingsvisie, zoals die er afgelopen zomer lag (de ontwerp-Omgevingsvisie). We houden van Zwolle en de groei van de stad moet de kwaliteit van de stad versterken. Want dat Zwolle in ontwikkeling blijft, vinden Zwollenaren ook begrijpelijk. Maar de doorontwikkeling van stad en ommeland moet hand in hand gaan met het versterken en vergroten van de kwaliteit bij onderwerpen als natuur, cultuurhistorie, mobiliteit, wonen, klimaat en duurzame energie.”

Bewegen

Het college bericht dat ze de verbinding heeft gezocht en gevonden met sociale onderwerpen als bijvoorbeeld gezondheid. “Opzet is de buitenruimte bewust zo in te richten dat deze bijdraagt aan het verleiden of het uitnodigen van mensen om te bewegen. Met de Omgevingsvisie geven we richting, sturing en duidelijkheid hoe we Zwolle willen ontwikkelen. Zowel voor de Zwollenaar als voor onze partners waarmee we samen optrekken en investeren in een toekomstbestendig Zwolle, zodat elke nieuwe ontwikkeling in Zwolle bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Voor iedereen die in Zwolle woont, werkt of bezoekt. Voor alles dat leeft in de natuur. Zo gebruiken we de ruimte én maken we ruimte voor dat wat we belangrijk vinden voor de generaties van nu en van de toekomst.” Deze Omgevingsvisie gaat over het perspectief van jonge mensen op een huis in Zwolle, een baan in Zwolle en op een fijne plek om te leven en te genieten van de natuur, volgens het college. “Het is een Omgevingsvisie waarin opvalt dat fysiek en sociaal sterk met elkaar verbonden zijn. Zwolle is en blijft een gemeente waar je vrij en veilig de dingen kan doen die belangrijk voor je zijn. Want dat is wat Zwolle Zwolle maakt.”

Wonen

“Veel Zwollenaren zijn op zoek naar een woning. Door woningen bij te bouwen, blijft wonen in Zwolle betaalbaar en haalbaar voor iedereen, ook voor jonge mensen”, verwacht het college. “De belangrijkste plekken om nieuwe woningen te bouwen zijn de Spoorzone, Oosterenk, de Zwartewaterallee en -zone, de voormalige IJsselcentrale (Harculo) en Stadshagen. Met de fiets, of te voet genieten we nu al volop van ons buitengebied én het groen in de stad. Het biedt ontspanning en geeft gelegenheid tot ontmoeting. Belangrijk voor ons en vele Zwollenaren is het behouden en versterken van het Zwolse groen en verbetering van de leefomstandigheden voor mens, plant en dier. Een belangrijke keuze is te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het nog fijner is om in het centrumgebied (binnenstad, de schil daar omheen en de Spoorzone) van Zwolle te zijn. Bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden aan fietsers en voetgangers.

Water

Inspelen in op het veranderende klimaat maakt ook deel uit van de Omgevingsvisie. “We willen dat Zwolle ook in de toekomst veilig blijft voor het water”, aldus het college. “Dat inwoners geen natte voeten krijgen als er een extreme bui valt en dat we bestand zijn tegen overstromingen door de rivieren de Overijsselse Vecht en de IJssel. Alle ontwikkelingen hebben met elkaar te maken en zo wordt er ook naar gekeken. De verschillende doelen, plannen en ideeën komen samen in één Omgevingsvisie. In de Zwolse raamwerken leggen we per thema de uitgangspunten vast, waarmee we zorgen dat het goed wonen, werken en recreëren is en blijft in Zwolle. Raamwerken gaan over de thema’s natuur, landschap, cultuurhistorie, mobiliteit, energie opwek, ondergrond, klimaatadaptatie, gezondheid en circulariteit.”

Verkeersveiligheid

Met de gebiedsprofielen creëert de Omgevingsvisie de aanzet om meer gebiedsgericht te werken. Het college: “We hebben opgaven, doelen en ambities benoemd voor uiteenlopende gebieden in Zwolle, zoals woonwijken, werklocaties en het buitengebied. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van verkeersveiligheid in een buurt, of zorgen voor voldoende en goed bereikbare winkels en andere voorzieningen, zodat je niet ver hoeft te reizen om boodschappen te doen en makkelijk naar de tandarts of huisarts in de buurt kunt.” De Omgevingsvisie sluit af met een hoofdstuk over het uitvoeren van de visie. Daar is aandacht voor gebiedsgericht werken en de rol van de gemeente bij verschillende ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Omgevingsvisie

Het college van burgemeester en wethouders stelt nu de gemeenteraad voor de Omgevingsvisie vast te stellen. De gemeenteraad neemt na de zomervakantie een besluit over de Omgevingsvisie. Wanneer zij de visie goedkeuren, is deze Omgevingsvisie de nieuwe ruimtelijke richtlijn voor de toekomst van Zwolle. Zo vervangt de visie het Structuurplan Zwolle 2020 uit 2008. Op 28 juni bespreekt de gemeenteraad de Omgevingsvisie. Iedereen kan dit online te volgen. Het is ook het moment om in te spreken bij de gemeenteraad.

Het college bedankt alle Zwollenaren die hebben meegedacht voor hun inbreng. “Zonder hen was het niet gelukt om te komen tot het voorliggende resultaat. Daar zijn we trots op.” Meer informatie over de Zwolse Omgevingsvisie staat op www.zwolle.nl/omgevingsvisie

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.