Afbeelding
Foto: Gerard Meijeringh

Rekenkamercommissie Zwolle adviseert over scholingssubsidie voor inwoners en werkenden

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - In de Regio Zwolle werken 21 gemeenten en vier provincies samen aan een gezonde arbeidsmarkt. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, vakbewegingen en het UWV Werkbedrijf hebben zij subsidieregelingen gemaakt voor om en bijscholing van inwoners en werknemers: de Groei Vooruitregeling en de Upgrade Jezelfregeling.

De Zwolse Rekenkamercommissie (Rkc) heeft een tussentijdse evaluatie uitgevoerd naar de twee scholingsregelingen. Daarbij zijn alleen de deelnemende inwoners en werkgevers uit de gemeente Zwolle bestudeerd. Gekeken is naar de vormgeving, het bereik en gebruik en de effectiviteit. Ook is een vergelijking gemaakt met andere soortgelijke scholingsregelingen.

De Rkc stelt vast dat de doelstellingen van de scholingsregelingen nogal abstract geformuleerd zijn. Daardoor is het lastig te toetsen wat door de regio Zwolle beoogd werd. Zijn de scholingsregelingen enkel (individueel) gericht op een ‘leven lang ontwikkelen’ of moet de regelingen ook een bijdrage leveren aan de regionale economie? De Rkc adviseert om dit bij de voortzetting van de regelingen in de komende periode vooraf duidelijker te maken.

De Rkc constateert dat de Regio Zwolle focust op negen belangrijke zwaartepunt-sectoren. In sommige sectoren is ook sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn de scholingsregelingen met dezelfde bedragen beschikbaar voor alle sectoren, doelgroepen en opleidingen. Afhankelijk van het beoogde doel, zou de Regio daar nadere keuzes in kunnen maken, bij voorbeeld door extra te focussen op sectoren met de grootste arbeidsmarktkrapte.

In het onderzoek is verder geconstateerd dat schriftelijke motivering over de keuzes die bij de totstandkoming van de regeling zijn gemaakt, in grote mate ontbreekt. Om goed te kunnen monitoren en (bij) te sturen, is het van belang dat dit bij de voortzetting van de regelingen in de komende periode zorgvuldiger gebeurt.

Zoals aangegeven heeft het onderzoek zich beperkt tot de Zwolse deelnemers aan de regelingen. Daarom doet de Rkc tot slot de aanbeveling om ook in regionaal verband breder onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de regelingen.

Het rapport ‘Leren van Stimuleren’ is op 17 juli door Dirk Jan Droogh, voorzitter van de Rekenkamercommissie, aangeboden aan de gemeenteraad. Het college van B&W zal zich buigen over een reactie op het rapport. Zodra deze bestuurlijke reactie binnen is zal het rapport door de raad worden behandeld. 

Het rapport is te raadplegen op de website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl/rekenkamercommissie.

Gerard Meijeringh