Verhuurders willen woningen passend bij inkomen toewijzen

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Door werkloosheid, onzekerheid op de arbeidsmarkt, bezuinigingen en stijgende vaste lasten is het voor mensen met een laag inkomen moeilijk om rond te komen. De gemeente Zwolle en de Zwolse corporaties SWZ, deltaWonen en Openbaar Belang willen hier iets aan doen bijvoorbeeld door huurwoningen passend bij het inkomen toe te wijzen.

De gemeente en de corporaties hebben een tien puntenplan voor betaalbaarheid opgesteld, die het voor de laagste inkomens makkelijker moet maken om de huur en de vaste lasten op te brengen. De zogenaamde betaalbaarheidsagenda is een combinatie van maatregelen gericht op lagere woonlasten en maatregelen om meer goedkope woningen aan de huurmarkt toe te voegen. De eerste twee concrete voorstellen van het puntenplan zijn het toewijzen van woningen passend bij het inkomen en een verhuiskostenvergoeding voor mensen die van een dure naar een goedkopere huurwoning gaan verhuizen.

Uit het onderzoek naar de woonlasten in Zwolle blijkt dat er vanaf 2012 aan ongeveer 520 huishoudens met een minimuminkomen een woning met huurprijs boven de 576 tot 618 euro (prijspeil 2015) is toegewezen. Zij krijgen een relatief groot deel van hun huurlasten niet gecompenseerd in de huurtoeslag. Als hun inkomen niet verbetert, bevindt deze groep zich in een kwetsbare positie als het gaat om de verhouding tussen inkomsten en de vaste lasten. Het inkomen is feitelijk te laag voor de huur van de woning. Vanaf 2016 komen deze mensen door passend toewijzen, zoals opgenomen in de Woningwet, op basis van inkomen bij verhuizing niet meer in aanmerking voor een dergelijke woning. De corporaties houden vanaf dan weer rekening met het inkomen om een passende woning toe te kennen.

De corporaties werken aan een voorstel om deze groep toegemoet te komen en de vaste lasten te verminderen. Zij kunnen de huren voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau die een huurprijs boven de 576 tot 618 euro (prijspeil 2015) betalen, verlagen en bieden hiervoor maatwerk op basis van door corporaties vast te stellen noodzaak. Het gaat hier alleen om woningen die na het vertrek van de huidige huurder een lagere huurprijs zouden krijgen.

Hiermee worden niet alle mensen in die kwetsbare positie bereikt. Er is dan nog een groep met een laag inkomen die in een woning wonen die niet voor een lagere huurprijs in aanmerking komt. Deze groep komt bij de gemeente in aanmerking voor een verhuisvergoeding als zij naar een goedkopere huurwoning verhuizen. In totaal is hiervoor een bedrag van 155.000 euro beschikbaar in het Noodfonds van de gemeente. Deze voorstellen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Huurders worden aangeraden om de websites van de corporaties in de gaten te houden.

Daarnaast blijft het college van burgemeester en wethouders, in het kader van Zwolle Armoedevrij, aandacht houden voor de andere huishoudens met een laag inkomen en een woning met een huurprijs tussen de 403 tot 618 euro (prijspeil 2015). De gemeente blijft met de partijen in de stad aandacht houden voor het verkleinen van de risco’s op betalingsachterstanden, schulden en dat hierdoor sociale participatie minder wordt. In de prestatieafspraken Wonen maken de corporaties en gemeente afspraken over het toevoegen van betaalbare kleine woningen in de stad.