Afbeelding

Provincie begint offensief tegen eikenprocessierups

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Om de bestrijding van de eikenprocessierups te verbeteren, heeft de provincie Overijssel het initiatief genomen, samen met de 25 gemeenten, voor een provinciale aanpak. Dit plan voorziet volgens de provincie in een goede onderlinge coördinatie en afstemming.

Het uitgangspunt is een betere beschikbaarheid van bestrijdingscapaciteit en- materieel en lagere bestrijdingskosten. Daarnaast beschrijft het plan de voorlichting en communicatie naar de inwoners, maar ook naar betrokken overheden, terreinbeheerders en bestrijdingsdiensten. De daadwerkelijke bestrijding begint naar verwachting – afhankelijk van de weersomstandigheden - meteen na Pasen. De coronacrisis heeft hierop geen invloed .

Termijnaanpak

In het plan van aanpak worden gemeenten aangeraden om als korte termijnactie een interne coördinator aan te stellen, een eigen beheerplan te maken en aangetroffen rupsen en nesten beter te registreren. Voor de langere termijn is het nodig om de biodiversiteit te verbeteren, zodat de rups meer natuurlijke vijanden krijgt.

Overleg

De Overijsselse gemeenten en de provincie zijn vorig najaar gaan overleggen om tot een betere coördinatie en optimalisatie bij de bestrijding te komen. Dit heeft geleid tot de aanstelling van twee bestuurlijke coördinatoren: de wethouders openbare ruimte en groen van de gemeenten Oldenzaal en Raalte, respectievelijk Evelien Zinkweg en Jacques van Loevezijn. Op verzoek van hen heeft de provincie in samenwerking met de gemeenten een plan van aanpak geschreven om alle betrokkenen te ontzorgen en te faciliteren. Samen met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel voor Landbouw & Natuur is dit plan onlangs aan alle gemeenten aangeboden.

Uniform

Het plan bevat een uniforme aanpak en onderlinge afstemming waarmee elke organisatie een lokaal beheerplan kan maken. Naast gemeenten zijn ook andere organisaties en diensten betrokken die eiken op hun terreinen hebben staan, zoals natuurorganisaties, grondeigenaren, waterschappen en Rijkswaterstaat. Deze Overijsselse aanpak is volgens het ministerie van LNV uniek in Nederland. De provincie Gelderland heeft de Stichting Landschapsbeheer Gelderland opdracht gegeven te onderzoeken of het Overijssels plan van aanpak ook iets voor de Gelderse gemeenten is.

Coördinator

De gemeentelijke coördinator gaat zorgen voor samenhang in de aanpak. Hij of zij wordt onder andere verantwoordelijk voor het verzamelen en registreren van gegevens. De gemeentelijke coördinator stuurt bovendien bestrijdingsorganisaties aan en is verantwoordelijk voor de voorlichting en communicatie met inwoners.

Biodiversiteit

“Op de lange termijn helpt het versterken van natuurlijke vijanden (roofinsecten, zangvogels en vleermuizen) bij de aanpak van de eikenprocessierups”, stelt de provincie. “Zo kunnen gemeenten zorgen voor meer kruiden in wegbermen. Deze kruiden trekken roofinsecten aan. Er kunnen nestkasten worden opgehangen en meer struweel aangeplant, zodat zangvogels rust- en broedplekken vinden. Gemeenten kunnen particulieren ook stimuleren om hun tuinen groener in te richten en agrariërs om kruidenrijke randen om hun percelen aan te leggen. Daarnaast kunnen er andere soorten dan eiken worden geplant in lanen, parken en plantsoenen.”